Tư vấn
(08) 3947 0247
(08) 3987 1787
(08) 3589 9120

Hỗ trợ
KD: Ms. Tình
Kinh doanh
dami1080
Kỹ thuật

Tin tức thuế

Điểm mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi với nhiều điểm mới nổi bật.

Theo đó, thuế suất thuế TNDN phổ thông từ 25% xuống thành 22% từ ngày 01/01/2014 và xuống là 20% từ ngày 01/01/2016. Bổ sung mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối với DN có doanh thu không quá 20 tỷ đồng năm.

Ưu đãi thuế TNDN

Thông tư bổ sung điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, thông tư bổ sung về việc xác định dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Các dự án đầu tư mới nếu đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được hưởng ưu đãi. Trước đây quy định là DN mới thành lập từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi. Bổ sung trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của DN.

Bổ sung mới ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng: Trường hợp DN có dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, dự án đầu tư mở rộng phải đáp ứng 3 tiêu chí sau:

Thứ nhất, nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Thứ hai, tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

Thứ ba, công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu. Trường hợp DN đang hoạt động được hưởng ưu đãi thuế có đầu tư mở rộng không thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng mang lại.


Khoản chi được trừ và không được trừ

Thuế suất thuế TNDN phổ thông từ 25% xuống thành 22% từ ngày 1/1/2014 và xuống là 20% từ ngày 1/1/2016.

Thông tư 78 còn quy định về khoản chi thanh toán không dùng tiền mặt là nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng - GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, mới được tính vào chi phí hợp lý.

Tăng mức phân bổ tối đa không quá 3 năm đối với tài sản là công cụ, dụng cụ bao bì luôn chuyển... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định. Bổ sung việc xác định giá trị còn lại từ chuyển nhượng, thanh lý xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống là bằng nguyên giá thực mua tài sản cố định trừ số khấu hao luỹ kế của tài sản cố định tính đến thời điểm chuyển nhượng, thanh lý xe. Bỏ quy định DN phải thông báo định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh của DN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bổ sung quy định về Chi phí của DN mua hàng hoá dịch vụ tính vào chi phí được trừ khi mua hàng hoá, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm). Quy định chặt chẽ hơn về thời hạn chi Quỹ lương dự phòng là 6 tháng nghĩa là sau 30/6 năm sau mà chưa chi hết quỹ lương dự phòng thì phải điều chỉnh giảm chi phí. Bổ sung thêm điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với Chứng từ đối với chi phí mua vé máy bay qua website thương mại điện tử.

Ngoài ra, quy định nếu cá nhân làm mất thẻ lên máy bay thì vẫn được xem là chi phí hợp lý nếu có đủ vé điện tử, giấy công tác và thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng tỉ lệ chi phí khống chế từ 10% lên 15% tổng số chi được trừ, bỏ khoản chi chiết khấu thanh toán ra khỏi mục này đồng thời bổ sung thêm các khoản chi cho, biếu, tặng khách hàng vào mục này. Bổ sung các khoản chi được trừ khi tài trợ nghiên cứu khoa học, chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước đối với các địa bàn khó khăn. Bổ sung các khoản chi không được trừ khi chi mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn; chi liên quan đến phát hành cổ phiếu, cổ tức, tăng, giảm vốn chủ sở hữu; chi tiền chậm nộp tiền thuế. Bổ sung các khoản chi không được trừ khi chi trả tiền vay trong giai đoạn đầu tư.
Tag: phan mem ke toan, phan mem ke toan doanh nghiep, cong ty phan mem ke toan, cong ty phan mem, phan mem in hoa don, phan mem tu in hoa don

phan mem ke toan, chu ky so, phan mem tu in hoa don, phan mem tu in hoa don, bang gia, bang bao gia, phan mem ke toan dami, phan mem ke toan simsoft, cong ty phan mem, cong ty phan mem ke toan, phan mem ke toan doanh nghiep