Tư vấn
(08) 3947 0247
(08) 3987 1787
(08) 3589 9120

Hỗ trợ
KD: Ms. Tình
Kinh doanh
dami1080
Kỹ thuật

Tin tức thuế

Hướng dẫn vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của các dự án đầu tư

Ngày 05/09/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12404/BTC-TCT để hướng dẫn những vướng mắc gặp phải của các doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế.


cong ty phan mem

Thứ nhất:

Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới, trường hợp Công ty đang hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế TNDN có thành lập chi nhánh tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi) để thực hiện dự án mới và dự án đầu tư mới này thuộc một trong các trường hợp quy định tại tiết a Khoản 5 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

Thứ hai:

Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng, trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp nằm ngoài địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật trước năm 2014, từ ngày 1/1/2014 có thực hiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí xác định dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 5 Điều 16 Chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên và đáp ứng điều kiện đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả điều kiện khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội không thuận lợi) thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng của Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

Trường hợp, doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Thứ ba:

Về xác định dự án đầu tư mới, Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu quy định tại Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC là dự án đầu tư còn đang trong giai đoạn đầu tư và chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư./.
Tag: phan mem ke toan, phan mem ke toan doanh nghiep, cong ty phan mem ke toan, cong ty phan mem, phan mem in hoa don, phan mem tu in hoa don

phan mem ke toan, chu ky so, phan mem tu in hoa don, phan mem tu in hoa don, bang gia, bang bao gia, phan mem ke toan dami, phan mem ke toan simsoft, cong ty phan mem, cong ty phan mem ke toan, phan mem ke toan doanh nghiep